Demophoön, hoewel de zon Demophoön Hoewel de...

Demophoön, hoewel de zon

Demophoön
Hoewel de zon
Tsint hij ontfing sijn stralen
Noijt vrouw bescheen
Die swaerder reen
Had op haer lejt te malen,

Als ick helaes
U Phyllis dwaes,
Nochtans mijn hart vol wanen
Te weten haeckt
Wat dat ghij maeckt
Dewijl jck baed’ in tranen.

Ontrouwe fel
Bedacht ghij wel
Nu mij t geluck loopt tegen,
Hoe ‘t met mijn is
Het soud gewis
U stalen siel bewegen,

Maer u gemoet
Is heel verwoet
Dat can ick niet verwachten,
Op mij te sien
En compt misschien
Niet eens in u gedachten.

Of mogelijck
Soo doedij blijck
Met onvoordachte reden,
Van u bedroch
Als loflijck noch
En overgeven eeden,

Aen yemant, die
Ghij op een nie
Wilt met de clucht verheugen
Die haer daer door
Gewaerschouwt voor
U trouw sal houden meugen.

Verrader wreet
Gaet u mijn leet
En lijden soo ter harten,
Dat ghij u voecht
Om u genoecht
Te suigen wt mijn smerten,

Dewijl mijn eer
Door u, ter neer
Geraeckt in s’ werelts monden,
En jck moet gaen
Mistroostich aen
Mijn schaemte vastgebonden.

Dats niet genoech
Maer laet en vroech
Ghij ander gaet verbreyen
Dat nevens dij
Hadden van mij
De jonst bekent ons beyen,

Die ghij alleen
Nae duisent eên
Van trouheit hebt genoten,
Wast valsheits doen?
Wie soudt vermoen
Op tranen wtgegoten?

U dieren eedt
Was die mij deed
Mij selfs om u vergeten,
Noijt sint dat pas
Blijgeestich was
Ick als jck plach te heeten,

Maer heb beproeft
Dat jck bedroeft
In sorgen was gesteken,
Omdat de vreucht
Van mijne jeucht
Heel verre was geweken.

Ghij maechden teer
Daer jck wel eer
Mijn onder plach te vlijen,
Mijn druck versacht
Soo ghij mijn clacht
Anhoort met medelijen,

En soo ghij haet
Die mij verraet
Dat bid ick u gemeine,
Want mij bedrooch
Een valschen tooch
De la race vilayne.

J.P.L.
Phillys.

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.