Blogposts getagged met “sadness”

Anthony van der Woordt

Geschreven door Erwin A.W. Maas

Over Anthony van der Woordt

Naar menu

Geboren te Vlissingen op 3 november 1769. Overleden te Amsterdam op 24 september 1794 op 24-jarige leeftijd. Meester in de rechten en veelbelovend dichter, overleed aan de gevolgen van een verwaarloosde verwonding opgedaan bij een val van een paard.

Zijn vader Jan, een koopman, had een fortuin verdiend in de slavenhandel, tot gruwel van Anthony (bleek later).

Zijn moeder heette Josina Woutersen, zij stierf in 1787, enkele maanden nadat het gezin verhuisd was naar Amsterdam. Anthony bleef hier de rest van zijn leven last van houden, zie: "Hoe zo somber, mijn geest?".

…meer

William Shakespeare algemene informatie

Geschreven door Erwin A.W. Maas

William Shakespeare: inleiding

Naar menu

Nb.: Je kunt alle werken van Shakespeare hier op Github in één zip-file downloaden.

William Shakespeare, enkele citaten:

- We know what we are, but know not what we may be.

- The course of true love never did run smooth.

- It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare, de persoon:

Zoon van een handschoenenmaker en handelsman. Zijn moeder was een boerendochter. Hij werd op 26 april 1564 gedoopt in Stratford upon Avon.

Gedurende zijn hele jeugd had zijn vader financieel gezien een erg zwaar bestaan, hetgezin had het niet breed.

Shakespeare zelf kon, dankzij de goede scholing die zijn vader tóch voor hem wist te regelen, zelf wél heel succesvol worden, ook financieel gezien maakte hij het goed.

…meer

Proza en Poezie Home

Geschreven door Erwin A.W. Maas

De mooiste teksten en gedichten

Deze pagina is een lange, maar overzichtelijke inhoudsopgave van alle teksten en poëzie op deze website.

De gehele verzameling is een bloemlezing van de mooiste produceersels van bekende en minder bekende dichters, maar stuk voor stuk zijn het prachtige werken.

Klik hieronder op "...meer" om de inhoudsopgave te zien gesorteerd op achternaam van de dichter.

Je kunt alle werken van Shakespeare hier op Github in één zip-file downloaden.

…meer

Iemand stelt de vraag 1 Het was een geweldig...

Iemand stelt de vraag


1

Het was een geweldig feest
er stierven drie mensen
een van ouderdom
een door alcohol
een omdat hij vocht met de slang

…meer

Ghequetst ben ic van binnen, Doorwondt mijn...

Ghequetst ben ic van binnen,
Doorwondt mijn hert so seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst so lanc so meer.
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte;
Waer ic mi wend, waer ic mi keer,
Ghi sijt alleen in mijn ghedachte.

Egidiuslied Egidius waer bestu bleven Mi lanct...

Egidiuslied

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn

Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheven

…meer

Nachtgebied Gegroet. - Waarom kwam ik terug? Ik...

📝 Post updated:   2023-09-28 08:44:48

Nachtgebied

Gegroet. - Waarom kwam ik terug?
Ik was al halverwege de brug
Van de fluistermuur over de sluimerrivier,
Een duwde mij al in de rug.

…meer

Hoe zo somber, mijn geest? zo...

Hoe zo somber, mijn geest? zo melancholisch-zwart
mijn verbeelding?… Wat zie ‘k! mijner verstorvenen
schimmen; beelden van vorig,
onherroeplijk vervlogen heil!

Welkom allen, o gij schaedwen! die eenmaal nog
mijnen geest het geluk voriger dagen toont:
welkom boven die allen,
schim der dierbaarste moeder mij!

…meer

Ach! treurig is des menschen noodlot; de...

Ach! treurig is des menschen noodlot;
de mensch, het edelste der schepping!
hy wordt geboren, en met tranen
begroet hij ‘t eerste daglicht reeds.

In weerloze onmacht gaan zij henen,
de dagen zijner eerste kindschheid:
beroofd van zijner moeder liefde
of vreemde hulpe, welkt hij weg.

…meer

Grafschrift voor koning Frederik Hendrik...

Grafschrift voor koning Frederik Hendrik

Originele tekst:
Waar noCh baarD’ hoLLant heLt, zoo VVeIrt, zoo VVIIs, zoo groot,
aLs DeLft ontfIng, eerst op, Lest In, (aCh VVee!) zIIn sChoot?

Vertaling:
Waar noch baarde Holland een held, zo waardig, zo wijs, zo groot,
als Delft ontving, eerst óp, toen ín (ach wee) haar schoot?

Anders:
Noit Hollant baard’ een Helt, zoo goet, zoo groot,
als Delft ontfing, eerst op, lest in zijn’ schoot.

Anders:
Prins Freedrick was zoo rijck van vreed’ in zijn gemoet,
Dat hy noit t’ onvreê bleeck in ‘t mid van brant en bloet.

Hoewel t verstant Geensins de Minne vliet,...

Hoewel t verstant
Geensins de Minne vliet,
Gemenen brant
Becoort mijn sinnen niet,
Geen bosgodin
Oft Nimph ontstack mijn vlam,
Maer een Godin
Die wt den hemel quam.

…meer

Leitsterren van mijn hoop, planeten van mijn...

Leitsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeucht,
Vermogen oogen schoon in hemels vuyr ontsteken
Als ghij u vensters luickt soo sietmen mij ontbreken
Mijns levens onderhout, een teder soete vreucht:

Want ghij besluit daerin een saligende deucht
Vriendlijcke vrolijckheit; de Min met al sijn treken,
Jock, Lach, Bevallijckheit daerinne sijn geweken
En wat ter werelt is van wellust en geneucht.

Natuire die daer schijnt in droeve damp begraven,
Doort missen van u glans, betreurt haer rijckste gaven,
Die gh’ altesaem besluit in plaets soo nau bepaelt,

Doch nau en is sij niet, gelijck het schijnt van buiten,
Maer wijt en woest genoech om alles in te sluiten,
Daer sich mijn wufte siel soo ver in heeft verdwaelt.

D.M.V.S.
Chariclea.

Demophoön, hoewel de zon Demophoön Hoewel de...

Demophoön, hoewel de zon

Demophoön
Hoewel de zon
Tsint hij ontfing sijn stralen
Noijt vrouw bescheen
Die swaerder reen
Had op haer lejt te malen,

Als ick helaes
U Phyllis dwaes,
Nochtans mijn hart vol wanen
Te weten haeckt
Wat dat ghij maeckt
Dewijl jck baed’ in tranen.

…meer

Emblema Als Ariadne sat en deed’ haer droeve...

📝 Post updated:   2023-09-28 04:33:02

Emblema

Als Ariadne sat en deed’ haer droeve clachten,
Over het wreet vertreck van Theseus diese siet,
Dat met sijn schip en volck meinedich van haer vliet,
Die in vergeldings plaets haer trouwe min belachten
Sij dorsten nae de Doot mistroostich van gedachten,
Dat haer, de geen, die sij behouden had, verriet.
Een Godt haer edel Deucht niet onvergolden liet,
Troost wt den hemel quam wa’en sijse minst verwachten.
Want Bachus die haer sach soo schoon en soo bedroeft,
Door medelijden Mins beginsel heeft geproeft,
Die door haer claere deucht gevoet wert in sijn sinnen.
Hij coos haer tot sijn vrouw en als Godin verhief,
Om beter, sij verloor, een vals en tijtlijck Lief,
En creech een die haer mint, en eeuwich sal beminnen.

Emblema. Geschildert int boeck van S.L.W.
Julietta.

Elck prijs sijn lief waer hijse gis, Sijn luck...

Elck prijs sijn lief waer hijse gis,
Sijn luck ick niet benije,
Die ick bemin geboren is
Tot s’werelts heerschappije.

Mijn geest van een gemeen verstant
Hem niet en laet becooren,
De gene die mijn harte brant
T’is een princes gebooren,

…meer

Sonnet Geswinde Grijsart die op wackre wiecken...

Sonnet

Geswinde Grijsart die op wackre wiecken staech,
De dunne lucht doorsnijt, en sonder seil te strijcken,
Altijdt vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken,
Doodtvijandt van de rust, die woelt bij nacht bij daech;

…meer

Op een afzeggen Lieve lichte Leonoor, ik en...

Op een afzeggen

Lieve lichte Leonoor,
ik en hield u daar niet voor,
als ik lieve lichte zei:
‘k meende uw oogjes allebei.
Niet dat, in hetgeen ik sprak,
al te dobbele waarheid stak.

…meer

Pieter Corneliszoon Hooft

Geschreven door Erwin A.W. Maas

Wie was PC Hooft?

Naar menu

Geboren te Amsterdam op 16 maart 1581, overleden te Den Haag op 21 mei 1647. Zoon van de Amsterdamse burgemeester Cornelis Pieterszoon Hooft (1547-1626). Geschiedkundige, dichter en toneelschrijver. Grondlegger van een literaire cultuur in Nederland. Studeerde rechten in Leiden, renaissancist en humanist.

Werd op 17-jarige leeftijd door zijn vader op reis gestuurd naar Frankrijk en Italie met als doel de handel zich eigen te maken, maar Hooft begon zich daar steeds meer in literatuur te interesseren, waar hij zich een groot deel van de rest van zijn leven mee bezig heeft gehouden. Vanuit Florence schreef Hooft een brief naar huis, geheel op rijm en vol citaten van klassieke dichters.

…meer

Het stokske van Johan van Oldenbarneveldt,...

📝 Post updated:   2023-09-25 19:53:48

Het stokske van Johan van Oldenbarneveldt, vader des vaderlands

Mijn wens behoede u onverrot,
O STOK en stut, die geen verrader,
maar ’s vrijdoms stut en Hollands Vader
gestut hebt op dat wreed schavot,
toen hij voor ’t bloedig zwaard moest knielen,
veroordeeld als een Seneca
door Nero’s haat en ongena,
tot droefenis der braafste zielen.

…meer

den Roskam Hoe koomt, doorluchte Drost, dat...

📝 Post updated:   2023-09-25 19:59:50

den Roskam

Hoe koomt, doorluchte Drost, dat elck van Godsdienst roemt,
En onrecht en geweld met desen naem verbloemt?
Als waer die saeck in schijn en tongeklanck gelegen:
Of sou ’t geen Godsdienst sijn, rechtvaerdigheyd te plegen?
Maer ’slincx en rechts te staen na allerhande goed?
God voeren in den mond , de valscheyd in ’t gemoed?
De waerheyd greep wel eer die menschen by de slippen,
En sprack: uw hart is verr’: ghy naecktme met de lippen.
De waerheyd eyscht het hart, en niet soo seer ’t gebaer.
Dit laeste sonder ’t eerst, dat maeckt een huychelaer;
Die by een cierlijck graf seer aerdigh word geleecken:
Vol rottings binnen, en van buyten schoon bestreecken.

…meer

Gy die de sieckte queect, en doetse weer...

Gy die de sieckte queect, en doetse weer verdwijnen,
Aensiet een Christen hert, belegert met veel pijnen:
O Vader alles troosts! Gy weet, en ick beken
Dat ick een aarden vat, en broos van stoffe ben.
Aensiet de swackheyt dan van uwen armen dichter:
Myn rouwe wonden slaft, en maect myn qualen lichter:
Of soo ’t u dus behaegt om onser sonden schult,
Soo wapent mijne borst bestendich met gedult:

…meer

Lyckklaght aan het Vrouwekoor O Heiligh Koor,...

Lyckklaght aan het Vrouwekoor

O Heiligh Koor, dat van den mijnen
‘t Vergaen en onvergaen gebeent
Bewaert, en sachte rust verleent,
Tot dat de son vergeet te schijnen;

Nu groeit ‘t getal van uwe lijcken
Door een, dat meest mijn geest bedroeft,
En met de lijckschroef’t harte schroeft,
Die voor geen jammerklaght sal wijcken.

…meer

Hadt hy Hollandt dan ghedragen, onder ’t hart,...

Hadt hy Hollandt dan ghedragen,
onder ’t hart,
tot sijn afgeleefde dagen,
met veel smart,
om ‘t meyneedigh swaert te laven,
met sijn bloet,
en te mesten kray en raven,
op sijn goet ?

…meer

Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos, en fronst...

Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos,
en fronst het voorhoofd van verdriet ?
Beny uw soon den hemel niet.
De hemel treckt. Ay, laat hem los.

Ay, staack dees ydle tranen wat,
en offer, welgetroost en bly,
den allerbesten vader vry
het puick van uwen aartschen schat.

…meer

Op het overlijden van zijn dochtertje De felle...

Op het overlijden van zijn dochtertje

De felle Doot, die nu geen wit magh zien,
verschoont de grijze liên.
Zy zit om hoogh, en mickt met haren schicht
op het onnozel wicht,
en lacht, wanneer, in ’t scheien,
de droeve moeders schreien.

…meer