Blogposts getagged met “philosophical”

Anthony van der Woordt

Geschreven door Erwin A.W. Maas

Over Anthony van der Woordt

Naar menu

Geboren te Vlissingen op 3 november 1769. Overleden te Amsterdam op 24 september 1794 op 24-jarige leeftijd. Meester in de rechten en veelbelovend dichter, overleed aan de gevolgen van een verwaarloosde verwonding opgedaan bij een val van een paard.

Zijn vader Jan, een koopman, had een fortuin verdiend in de slavenhandel, tot gruwel van Anthony (bleek later).

Zijn moeder heette Josina Woutersen, zij stierf in 1787, enkele maanden nadat het gezin verhuisd was naar Amsterdam. Anthony bleef hier de rest van zijn leven last van houden, zie: "Hoe zo somber, mijn geest?".

…meer

Joost van den Vondel

Geschreven door Erwin A.W. Maas

Joost van den Vondel

Naar menu

Na een bundel licht-erotische amoureuze gedichten “Den nieuwen verbeterden lust-hof” verliet hij dit genre voor een meer religieus-moralistische expressiviteit. In 1613 zien we het renaissancistische "Den gulden winkel der konstlievende Nederlanders (DBNL)" van zijn hand verschijnen (als bijschriften bij platen van Dirck Pieterszoon Pers), geschreven "ter leeringhe ende vermaeck".

Joost was een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en nam geen enkel blad voor zijn mond.

Geboren: 17-11-1587 te Keulen, zoon van Joost sr. en Sara Cranen, beide ouders oorspronkelijk afkomstig uit Antwerpen. Via Utrecht (enkele jaren) belandde het gezin in 1596 in Amsterdam, waar Joost sr. een handel in zijdewaren begon in de Warmoesstraat. Joost jr. had 1 oudere zus: Clementia en 5 jongere broers/zussen: Sara, Rebecca, Peter, Catharina en Willem.

…meer

Proza en Poezie Home

Geschreven door Erwin A.W. Maas

De mooiste teksten en gedichten

Deze pagina is een lange, maar overzichtelijke inhoudsopgave van alle teksten en poëzie op deze website.

De gehele verzameling is een bloemlezing van de mooiste produceersels van bekende en minder bekende dichters, maar stuk voor stuk zijn het prachtige werken.

Klik hieronder op "...meer" om de inhoudsopgave te zien gesorteerd op achternaam van de dichter.

Je kunt alle werken van Shakespeare hier op Github in één zip-file downloaden.

…meer

Jonge sla Alles kan ik verdragen het verdorren...

Jonge sla

Alles kan ik verdragen
het verdorren van de bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september
net geplant, slap nog
In vochtige bedjes, nee.

Marc groet 's morgens de Dingen Dag ventje met...

📝 Post updated:   2023-10-01 09:30:50

Marc groet 's morgens de Dingen

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
        ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pet
    pet en pijp
  van het visserke-vis
    goeiendag

Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn

Iemand stelt de vraag 1 Het was een geweldig...

Iemand stelt de vraag


1

Het was een geweldig feest
er stierven drie mensen
een van ouderdom
een door alcohol
een omdat hij vocht met de slang

…meer

Olle Groeverts Glonder Prilsaam glist de oude...

📝 Post updated:   2023-09-28 12:53:50

Olle Groeverts Glonder

Prilsaam glist de oude glonder
door de groene gargelgloft
met aan ’t schoer de Olle Groevert,
stram als een schaluinen kroft.

’t Lijkt wie aan de wal z’n eek spriet
als schoof ’n kroet vol oes voorbij
maar al wie Groeverts moeve poon ziet
die schiet ’n schombel in ’t lamij

Liefde Ze liggen op elkaar, schurft op eczeem...

Liefde

Ze liggen op elkaar, schurft op eczeem
Je hoort de schilfers knappen, roos stuift op
Hun schedels glimmen als een diadeem
Ze liefkoost teder zijn gezwollen krop

Zijn pink verdwijnt in een abces van bloed
Zij kronkelt, uit haar mond springt slijm. Een blaas
ontploft, zijn krop wordt blauwer, hij vat moed
Hij rolt haar op haar rug: hij is de baas

Dan gaan zijn sleetse lendenen tekeer
Het is een machtig knarsen, het gesop
van kwijl in etter kent geen einde meer
Zij kotst: Gods wonder in een notedop

Vraag, Antwoord en Lied Dit reeksje behoort tot...

Vraag, Antwoord en Lied

Dit reeksje behoort tot Poots allervroegste poëzie.
Het verhaal staat in Herodotus Historiën i, 85 (vertaling 1665 door O. Dapper).
Blijkens enkele details heeft Poot ook andere fragmenten uit deze bron gelezen.
Later zal hij vertellen in dit kader ook Plutarchus (naar het Frans vertaald door A. van Zuylen van Nyevelt, 1603 en herdrukt 1644) bestudeerd te hebben.
Voor dit verhaal zou hij die niet nodig gehad hebben, maar wel diens ‘Leven van Solon’ voor de precieze bewoording van de anekdote in het Tweede Lied waarin gezinspeeld wordt op de wijsgeer Solon die tegen Croesus had gezegd dat men niemand gelukkig moet prijzen voor zijn dood.
Het is overigens niet uitgesloten dat Poot dit bekende verhaal in een andere bron gevonden heeft.

…meer

Nachtgebied Gegroet. - Waarom kwam ik terug? Ik...

📝 Post updated:   2023-09-28 08:44:48

Nachtgebied

Gegroet. - Waarom kwam ik terug?
Ik was al halverwege de brug
Van de fluistermuur over de sluimerrivier,
Een duwde mij al in de rug.

…meer

Aan het werk Ik kijk mijn zoon. Hij slaapt, ik...

📝 Post updated:   2023-09-28 08:17:33

Aan het werk

Ik kijk mijn zoon.
Hij slaapt, ik schrik
en zie: daar ligt mijn vader.
Ik vraag hen wie ik wezen wil
en of ik die al nader.
Zij zwijgen dat ik verder moet.

Ik kus zijn halsslagader:
Barbara, klopt zij, Barbara.
(zijn mond geurt nog naar tandpasta)

Aan het werk dus, aan het werk!
De slagen der stomheid
zien te verslaan
door kakelend op
mijn handen te staan.

Laura Zo, gelijk in de lent’ vaak, in ‘t...

Laura

Zo, gelijk in de lent’
vaak, in ‘t schoonste der lent’,
ons de jeugdige morgen
met een’ vriendlijken lagch begroet;
en het zagte gelaat
der ontloken natuur
den verrezenen landman
een’ bekoorlijken dag voorspelt

…meer

Hoe zo somber, mijn geest? zo...

Hoe zo somber, mijn geest? zo melancholisch-zwart
mijn verbeelding?… Wat zie ‘k! mijner verstorvenen
schimmen; beelden van vorig,
onherroeplijk vervlogen heil!

Welkom allen, o gij schaedwen! die eenmaal nog
mijnen geest het geluk voriger dagen toont:
welkom boven die allen,
schim der dierbaarste moeder mij!

…meer

Ach! treurig is des menschen noodlot; de...

Ach! treurig is des menschen noodlot;
de mensch, het edelste der schepping!
hy wordt geboren, en met tranen
begroet hij ‘t eerste daglicht reeds.

In weerloze onmacht gaan zij henen,
de dagen zijner eerste kindschheid:
beroofd van zijner moeder liefde
of vreemde hulpe, welkt hij weg.

…meer

Gij, die van ’t goud alëen uwen glans ontleent;...

Gij, die van ’t goud alëen uwen glans ontleent;
wiens ganse waarde ’t blinkende slijk bevat;
die in een trotsch paleis uw dagen
dartlend in zwijmenden wellust doorbrengt !

Dat vrij uw leven lagchend daarhenen glij’;
dat al uw paden blinkende vreugde zijn;
dat vrij een stoet van lage vleiërs
u tot een godheid der aarde verheffe.

…meer

Ha ! mijne tong, dat bitter uwe rede zij: laat...

Ha ! mijne tong, dat bitter uwe rede zij:
laat uwe woorden wezen, als der dolken spits.
Mijne ziele gloeit van heten toorn. Zij bidden nog,
dat God hunne ongerechtigheên begunstige.

…meer

Trotsch was nimmer mijn hart: ‘k smaadde mijn...

Trotsch was nimmer mijn hart: ‘k smaadde mijn broeder nooit.
Schoon hem ’t grillige lot kaarger dan mij beschonk,
schoon, nog minder dan ik schittrend, hij ’t toneel
dezer waereld betreden moest.

Maar niet laag ook dit hart: ’t buigt voor geen sterfling zich,
schoon hem ’t grillige lot ook miljoenen schonk.
Schoon hij groot in gezag, machtig in heerlijkheid,
schoon hij erve enes konings zij.

…meer

Demophoön, hoewel de zon Demophoön Hoewel de...

Demophoön, hoewel de zon

Demophoön
Hoewel de zon
Tsint hij ontfing sijn stralen
Noijt vrouw bescheen
Die swaerder reen
Had op haer lejt te malen,

Als ick helaes
U Phyllis dwaes,
Nochtans mijn hart vol wanen
Te weten haeckt
Wat dat ghij maeckt
Dewijl jck baed’ in tranen.

…meer

Sonnet Geswinde Grijsart die op wackre wiecken...

Sonnet

Geswinde Grijsart die op wackre wiecken staech,
De dunne lucht doorsnijt, en sonder seil te strijcken,
Altijdt vaert voor de windt, en ijder nae laet kijcken,
Doodtvijandt van de rust, die woelt bij nacht bij daech;

…meer

Sang Klaere, wat heeft ‘er uw hartje verlept...

Sang

Klaere, wat heeft ‘er uw hartje verlept
dat het verdriet in vroolijckheidt schept,
en altijd eeven beneepen verdort,
gelijck een bloempje, dat dauwetje schort ?

Mooghje niet gaen te kust en te keur ?
Krielt het van vrijers niet om uw deur ?
En doeje niet branden, en blaecken, en braên
al waer ’t u op lust een lonckje te slaen.

…meer

Pieter Corneliszoon Hooft

Geschreven door Erwin A.W. Maas

Wie was PC Hooft?

Naar menu

Geboren te Amsterdam op 16 maart 1581, overleden te Den Haag op 21 mei 1647. Zoon van de Amsterdamse burgemeester Cornelis Pieterszoon Hooft (1547-1626). Geschiedkundige, dichter en toneelschrijver. Grondlegger van een literaire cultuur in Nederland. Studeerde rechten in Leiden, renaissancist en humanist.

Werd op 17-jarige leeftijd door zijn vader op reis gestuurd naar Frankrijk en Italie met als doel de handel zich eigen te maken, maar Hooft begon zich daar steeds meer in literatuur te interesseren, waar hij zich een groot deel van de rest van zijn leven mee bezig heeft gehouden. Vanuit Florence schreef Hooft een brief naar huis, geheel op rijm en vol citaten van klassieke dichters.

…meer

den Roskam Hoe koomt, doorluchte Drost, dat...

📝 Post updated:   2023-09-25 19:59:50

den Roskam

Hoe koomt, doorluchte Drost, dat elck van Godsdienst roemt,
En onrecht en geweld met desen naem verbloemt?
Als waer die saeck in schijn en tongeklanck gelegen:
Of sou ’t geen Godsdienst sijn, rechtvaerdigheyd te plegen?
Maer ’slincx en rechts te staen na allerhande goed?
God voeren in den mond , de valscheyd in ’t gemoed?
De waerheyd greep wel eer die menschen by de slippen,
En sprack: uw hart is verr’: ghy naecktme met de lippen.
De waerheyd eyscht het hart, en niet soo seer ’t gebaer.
Dit laeste sonder ’t eerst, dat maeckt een huychelaer;
Die by een cierlijck graf seer aerdigh word geleecken:
Vol rottings binnen, en van buyten schoon bestreecken.

…meer

Gy die de sieckte queect, en doetse weer...

Gy die de sieckte queect, en doetse weer verdwijnen,
Aensiet een Christen hert, belegert met veel pijnen:
O Vader alles troosts! Gy weet, en ick beken
Dat ick een aarden vat, en broos van stoffe ben.
Aensiet de swackheyt dan van uwen armen dichter:
Myn rouwe wonden slaft, en maect myn qualen lichter:
Of soo ’t u dus behaegt om onser sonden schult,
Soo wapent mijne borst bestendich met gedult:

…meer

Schriftuerlijck bruylofts reffereyn Verheucht...

Schriftuerlijck bruylofts reffereyn

Verheucht -o Phoebi jeught- door desen soeten tijdt:
Den Somer door syn deught- verthoont syn groene blaren;
t’Geuogeldt sich vervreught- t’ghediert int Bosch verblijdt;
t’Veldt lacht elck toe verjeught- vliet weg alle bezwaren;
Droefheyt neemt floecx v keer -nijdt-strijdt- wilt henenvaren;
Voor v de Bruyloft wijckt, zoo ghy daer comt ontrent.
Cleyn, groot, ja wie t’mach sijn, Jongh’ jeught, oft gryste hairen,
Sijdt well’com int ghemeen, weest gegroet hier present,
Die om vergad’ren hier, v soo ootmoedich kent:
In liefd’ sticht’lijck verheught, by een met reyn manieren:
Dus seg ik noch, vliet floecx van hier, ghy nydich tieren.

…meer

A psalm of life Tell me not in mournful...

A psalm of life

Tell me not in mournful numbers,
Life is but an empty dream!
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

Life is real! Life is earnest!
And the grave is not its goal;
Dust thou are, to dust thou returnest,
Was not spoken of the soul.

…meer