De Duinen van Vl(issingen) O Duinen mijner...

De Duinen van Vl(issingen)


O Duinen mijner Moederstad! hoe dikwijls waard gij getuigen

van de verrukkingen die ik genoot op een uwer hoogtens.

Van daar zag ik! – wen geen woedende stormen de zee beroerden, en de natuur deden sidderen,

De zon met stille Majesteid beneden heure kimmen dalen!

Daar aan de eene zijde de golven op de blanke Stranden speelden,

heerschte aan de andre, in ‘t Landschap een statige Stilte.

De vogelen hoorde ik van verre hun avondlied zingen;

Terwijl de koeijen zig voeden tegen den nadrenden nacht!

De opkomende maan schoot een zilveren straal op het stille water.

Ik gevoelde mijn Schepper en storte dankbare traanen!

Langzaam keerde ik, onder het nadren der duisternis, naar de woelende Stad te rug. -

Bij elken voetstap zag ik nog eens met verlangen na mijn verlatene plaats om!

Ik dankte God dat hij mij gevoelig geschapen had; En ik was blijde!

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.