den Roskam Hoe koomt, doorluchte Drost, dat...

📝 Post updated:   2023-09-25 19:59:50

den Roskam

Hoe koomt, doorluchte Drost, dat elck van Godsdienst roemt,
En onrecht en geweld met desen naem verbloemt?
Als waer die saeck in schijn en tongeklanck gelegen:
Of sou ’t geen Godsdienst sijn, rechtvaerdigheyd te plegen?
Maer ’slincx en rechts te staen na allerhande goed?
God voeren in den mond , de valscheyd in ’t gemoed?
De waerheyd greep wel eer die menschen by de slippen,
En sprack: uw hart is verr’: ghy naecktme met de lippen.
De waerheyd eyscht het hart, en niet soo seer ’t gebaer.
Dit laeste sonder ’t eerst, dat maeckt een huychelaer;
Die by een cierlijck graf seer aerdigh word geleecken:
Vol rottings binnen, en van buyten schoon bestreecken.

Soo was uw vader niet, die burger-vader, neen:
Van binnen was hy juyst, gelijck hy buyten scheen.
’k Geloof men had geen’ gal in desen man gevonden,
Indien, na dat de dood sijn leven had verslonden,
Sijn lijck waer opgesneên. Hoe was hy soo gelijck
Dien burgermeestren, die wel eertijdts ’t Roomsche rijck,
Door hunne oprechtigheyd, opbouden van der aerde
Ten top: doen d’ackerbou in achting was en waerde:
Doen deege deeglijckheyd niet speelde, raep en schraep;
En ’s vyands goud min gold dan een’ gebrade raep.

Hoe heeft hem Amsterdam ervaeren wiis en simpel:
Een hoofd vol kreucken, een gheweten sonder rimpel.
O beste bestevaêr! wat waert ghy Holland nut,
Een styl des raeds, doen ’t lijf van ’t stocxken werd gestut:
Op dat ick ga voorby ons Catlilinaes tyen:
Doen ’t vaderland in last, door twist der burgeryen,
Ghy ’t leven waert getroost te heylighen den staet:
En doen, uw hooft gedoemt, door ’t hoofd van eygebaet,
Ghy geen’ gedachten had van wijcken of van wancken.
De wees en weduwe u, de ballingen u dancken:
Hoewelghe noyt om danck hebt, sonder onderscheyd,
Bescheenen met den glans van uw goedaerdigheyd,
Ondanckbre en danckbre, dienghe kont ten oorbaer strecken.
O spiegel van de deughd! ô voorbeeld sonder vlecken!
Noyt sooptghe ’t bloet en mergh der schamele gemeent:
Nocht stopte d’ooren voor haer rammelend gebeent.
Wat lietghe uw’ soonen na, doen ’s levens licht wou neygen?
Indien ’t gemeen u roept, besorgt het als uw eygen.
Soo was uw wterste aêm slechs waere klaere deughd;
Daer ghy, vermaerde stad, uw’ kroon meed cieren meught.

Soo ’t land uw vaders deughd soo wel had erven mogen,
Als sijn’ gedachtenis, s’had swaerder ruym gewogen
Dan duysend tonnen schats, en duysend, en noch bet:
En ’k sagh de swaerigheên van onsen staet gered.
Indien de Spanjaerd sagh het land van Hoofden blincken.
Hoe sou sijn fiere moed hem in de schoenen sincken:
Hoe sou hy vader Ney opwecken, door gebeên,
Om met sijn’ tong dees’ scheur te neyen hecht aen een.
Geen Duynkerck sou de zee met vlooten overheeren.
Maetroos die roovers sas sou aersling klimmen leeren;
En ’t laege Waeterland doen kijcken door een’ koord,
Dien, die nu blindeling ons slingert over boord,
En visschers vangt en spant, verwt zeeluy doods van vreesen:
Soo datter een geschrey van weduwen en weesen
Ten hoogen hemel rijst, wt dorpen en wt steên.

Wat’s d’oorsaeck? vraeghtmen, wat? de gierigheyd alleen,
Die ’t algemeen versuymt, en vordert slechts haer eygen:
En sprack ick klaerdre spraeck, ick sorg sy soume dreygen
Met breuck en boeten, of te levren aen den beul.
Want waerheyd (dat’s al oud) vind nergens heyl nocht heul:
Dies roemtmen hem voor wijs, die vinger op den mond leyd.
O kon ick oock die kunst: maer wat op ’s harten grond leyd
Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En ’t werckt als nieuwe wijn, die tot de spond wtbarst.
Soo d’onvolmaecktheyd is, ’t magh tot volmaecktheyd dyen
Van dees’ rampsalige en beroerelijcke tyen;
Waer in elck grabbelt, tot sijns naesten achterdeel,
Schrijft anderen toe, en schuyft op hen de schuld van ’t scheel.
Waer Cato levend, die gestrenge Cato, trouwen,
Hoe doncker sou hy, met een doncker paer winckbrouwen,
Begrimmen oversijds de feylen onse eeu,
En ringelooren den geringeloorden leeu;
Die sich soo schendigh nu van rekels laet verbaffen,
Hoe sou hy graeuwen: flux en past dit af te schaffen:
Dat weder ingeset. Hier stuurman waer het roer,
En let op ’t oud compas. Voort voort met desen loer,
Die noyt te water ging: hy sal ons ’t spel verbrodden.
En ghy, hou oogh in ’t seyl. Waer heen met dese vodden,
Ghy lompe plompe dief, die ’t scheepsvolck streckt tot last?
t’Hans grijp ick u by ’t oor, en spijcker ’t aen den mast.
Waer Cato levend, wis, daer sou geen haer aen feylen,
Of ’t ging als ’t plagh te gaen. Wat soumen lands beseylen:
Daer nu de norsse nyd ons slapend seylt voorby,
De loef afsteeckt, terwijlwe leggen in de ly,
In vaer van schipbreuck, schier aen laeger wal vervallen.
Het roer den meester mist, en daerim is ’t van ’t mallen:
En wilme’ op ’t dreygement niet letten van den nood,
Soo bergh aen ’t naeste land uw leven in den boot.
Doch ’k hoop een beter, van die gaerne ’t beste saegen,
En sucht tot ’t vaderland in vroomen boesem draegen.
De sulcke vindmen noch als parrelen aen strand.
De schaersheyd maecktse dier. Indien maer ’t onverstand
Soo weynige alsser sijn erkende in hunn’ waerdye,
En wysere heeren liet begaen met heerschappye,
Men vondter noch genoeg; die niet so seer en staen
Na heerschen, danse met ’s lands welstand sijn begaen,
En wenschen tyd en sorg en moeyte hier in te schieten,
En niet een’ penning voor hunn’ diensten te genieten:
Dat sijn niet sulcke, daer ick eerst van heb geseyd,
Wiens Godsdienst op de tong en op de lippen leyd:
Maer in een vroom gemoed; waer uyt die deughden groeyen,
Die Hollands welvaert eer soo heerlijck deeden bloeyen,
In spijt des dwingelands. Wel wilmer noch niet aen?
Of rijm ick, dat een boer dit Duytsch niet kan verstaen?
Neen seker, ’t is dat niet. ’t Sijn kostelijcke tyen.
Het paerd vreet nacht en dagh. In een’ karros te ryen.
Een’ Iuffer met haer’ sleep. De kinders worden groot:
Sy worden op bancket en bruyloften genood.
Een nieuwe snof komt op met elcke nieuwe maene.
De sluyers waeyen weyts, gelijck een ruytervaene.
En eyschtmen meer bescheyds, men vraeg het Huygens soon,
In ’t kostelicke mal: die weet van top tot toon
De pracht en sotte prael tot op een hayr t’ontleden.
Hier schort het. Overdaed stopt d’ooren voor de reden:
En kromt des vromen recht: deelt ampten wt om loon:
En stiert den vyand ’t geen op halsstraf is verboôn:
Luyckt ’t oogh voor sluyckerye, en onderkruypt de pachten:
Besteelt het land aen waere, aen scheepstuygh, en aen vrachten:
Neemt giften voor octroy: of maeckt den geldsack t’soeck:
En eyschtmen rekening, men mist den sack en ’t boeck.
Hoewel het menschelijck is dat sulcke saecken beuren:
’tHeeft dickmael oock zijn’ reên. Dick’ raeckter meed te veuren,
Die verr’ ten achtren was. Kort om dit’s onse plaegh.
’t Is, drijft den esel voort: gemeentenesel draegh:
Het land heeft meel gebreck: dus breng den sack te molen.
Het drijven is ons ampt: het pack is u bevolen.
Vernoegh u, datghe sijt een vrygevochten beest:
Is ’t na den lichaem niet, soo is het na den geest.
Tot ’s lichaems lasten heeft de hemel u beschoren,
Dit past u bet dan ons. Ghy sijt een slaef geboren.
Best doet ghy ’t willighlijck van selven, dan door dwang.
Dus raeckt het slaefsche dier, al hygende, op den gang,
En sweet, en sucht, en kucht. De beenen hem begeven.
Hy valt op beyde knien, als bad hy: laetme leven;
En gigaeght heesch en schor. De drijvers stock is doof,
En tout des esels huyd, en swetst vast van ’t geloof.
Hoe kan een Christenhart dees’ tiranny verkroppen!
Ick raes van ongeduld. En sijnder dan geen’ stroppen
Voor geld te krijgen, datmen ’t quaed niet af en schaft?
En dat landsdievery tot noch blijft ongestraft?
Of isser niet een beul in ’t gantsche land te vinden?
Men vondter eer wel drie, doen bittre beulsgesinden. &c.
En vraeghtmen wat ick seg? dat seg ick, en ’t is waer:
Die ’t willens wederspreeckt. dat is een logenaer.
Dus klaeght de galge, die lang ledigh heeft staen prijcken:
Die lang geen’ krayen ’t oogh van groote dievelijcken
Wtpicken sagh, en fel van raeven werd begraeut,
Die heen en weêr om aes wtvlogen heel benaeut.

Of nu een’ snoode Harpy dit averechts wou duyen:
Dat tegens d’Overheên ick ’t volleck op wil ruyen,
Om tol en schot en lot te weygren aen den heer:
So lochen ick ’t plat wt. Neen seker, dat sy veer.
Gehoorsaemheyd die past een’ oprecht’ ingeseten:
Den heer t’ontfangen weêr rechtvaerdigh wt te meeten;
Gelijck de Haegsche Bie vereert is met dien lof,
Dat sy noyt honigh soogh wt ander lieden hof;
Maer na haer’ eygen beemd, op onbesproke bloemen,
Om nectar vloogh, wiens geur oprechte tongen roemen.
Waer yeder soo van aerd, wat soumen met ter tyd
Het arrem eselkijn al lasten maecken quijt?
Hoe sou ’t aenwassend juck ontwassen met den jaeren?
Wat wordter nu gespilt? wat soumen dan bespaeren?
Men had, in tijd van nood, een’ schatkist sonder tal.
Maer nu is ’t Muysevreughd, de kat sit in de val.

’k Heb, ô doorluchtigh Hoofd der Hollandsche Poëten,
Een’ kneppel onder een’ hoop hoenderen gesmeeten:
’k Heb weetens niemand in ’t bysonder aengerand;
Misschien wie ’k trof, tot nut van ons belegert land:
En noch een’ siel geroemt, wiens deughden elck verknochten.
Dit nam sijn’ oirsprong niet wt vleytlusts ydelheên,
Der dichtren erfgebreck; maer wt een’ rype reên.
Ick wenschte mijn’ copy niet scheelde van het leven:
Soo sou, als ’t aenschijn u de schilder heeft gegeven,
’s Mans deughdige ommetreck hier sweven in de siel;
Die stand hiel ongebuckt, doen ’t dor gebeende viel.

EYNDE.

Opmerkingen

  1. Markdown is toegestaan. Toegestane HTML-Tags: <strong>, <em>, <blockquote>, <code>, <pre>, <a>.