Gedetailleerde informatie (is)

Isin

Oude stad in Mesopotamië, kwam tot bloei direct na het Ur III-rijk, aan het begin van het tweede millennium v.C., toen de Amorieten en Elamieten het Sumerische rijk veroverden. Samen met Larsa werd het enkele eeuwen een dominerende stad. Een opmerkelijke vondst uit Isin is de codex van koning Lipit-Ishtar, die net zoals enkele andere, later gevonden wetboeken, ouder is dan de stèle van Hammurabi.

Isis

Egyptische godin (Egyptische naam: Aset, de naam Isis is Grieks), wier naam geschreven wordt met de hiëroglief die een troon voorstelt. In Griekenland werd zij vaak gelijk gesteld met Demeter en bij de Romeinen bestond eveneens een rijke Isiscultus (vanaf ca. 200 v.C., bloeiende tijdens Julius Caesar en Caligula). Zij is het equivalent van de christelijke "Madonna met kind". Volgens het Egyptische scheppingsverhaal is zij de dochter van Geb en Noet, zuster van Osiris, Nephthys en Seth. Wellicht is Isis oorspronkelijk de "machtige heerserstroon" die iedere vorst die zich erop zetelt, als heerser geboren laat worden. Een dergelijke troon wordt als een goddelijk wezen vereerd, zoals dat bij sommige Afrikaanse stammen immer nog het geval is. Een oude Egyptische tekst spreekt van een goddelijke troon die diverse goden schiep (o.a. Horus) en die Thot verwekte. In díe hoedanigheid gold Isis als de godsmoeder. Zo is ook de vruchtbaarheid een aspect van haar wezen geworden. Daarnaast is zij eveneens hemelgodin, te danken aan het feit dat zij de moeder van Horus is (Horus was o.a. een zonne-/hemelgod). Horus is de zoon van Isis en Osiris die na de dood van Osiris door Isis op een geheime plaats wordt opgevoed. Nadien wreekt hij zijn vaders' gewelddadige dood. Voor de Egyptenaren was Isis vooral de liefhebbende moederfiguur en wordt dan ook vaak afgebeeld met het kindje Horus op schoot. Vanaf Ptolemaeus I veranderde de Isiscultus sterk; met name de intrede van Serapis (mogelijk een combinatie van Osiris en Apis) was hier een voorbeeld van. Dankzij het Hellenisme wordt zij langzamerhand door vele volkeren vereerd, daardoor kennen we haar ook onder vele verschillende namen, zoals Astarte, Afrodite en Hekate bijvoorbeeld. (In de oudheid nam men het niet zo nauw met authentieke (goden)namen: vaak werd vanuit een bepaalde vereringsbehoefte aan een legende een bepaalde naam gegeven om die verering weer te kunnen voortzetten).

Isjmedagan

Koning in het oude Mesopotamië (oud-Assyrisch rijk), zoon van Shamshiadad I, werd verslagen door Rim-Sin. Van hem wordt wel gezegd dat hij opvolger is van Iddindagam, maar andere bronnen spreken dat weer tegen. Één van de eerste hogepriesters als heerser, bouwde een beroemde tempel in Ashur.

Islam

Arabisch: overgave, onderwerping. De door Mohammed zelf gekozen aanduiding van de godsdienst die hij stichtte. De aanhangers van de islam heten moslims (Perzisch: Musalman). De moslims vermijden zelf het woord Mohammedanen, de islam wil niet de indruk wekken dat zij Mohammed vereert zoals het christendom Christus. De islam beschouwt nl. de gehele conceptie van de Godszoon als een inbreuk op de onvergelijkelijkheid van Allah (God). Er zijn vele stromingen binnen de islam, waarbij een duidelijke scheiding is aan te brengen tussen de moderne en de orthodoxe islam.
 

Sociale (en andere) dingen: