Gedetailleerde informatie (go)

Göbekli Tepe

Gelegen in het Germuş-gebergte in het zuidoosten van Anatolië, nabij Şanlıurfa. We treffen hier rondovale en rechthoekige megalithische bouwwerken aan, gebouwd door jager-verzamelaars in het pre-aardewerk Neolithicum tussen 9.600 en 8.200 v.C. Onderscheidende T-vormige pilaren zijn uitgehouwen met afbeeldingen van wilde dieren, die inzicht geven in de manier van leven en overtuigingen van mensen die destijds in Boven-Mesopotamië leefden. In deze regio zijn de oudste boerengemeenschappen ter wereld ontstaan. De monumenten hebben kenmerkende kalkstenen T-vormige pilaren, waarvan sommige tot 5½ meter hoog zijn en 50 ton wegen. De monolithische T-vormige pilaren werden direct uit het aangrenzende kalksteenplateau gehakt en getuigen van nieuwe niveaus van architecturale en technische technologie. Er wordt aangenomen dat ze getuigen van de aanwezigheid van gespecialiseerde ambachtslieden en mogelijk van de opkomst van meer hiërarchische vormen van de menselijke samenleving. Sommige van de pilaren, bevatten afbeeldingen van menselijke vorm en kledingstukken, b.v. riemen en lendendoeken, evenals wilde dieren zoals vossen, schorpioenen en leeuwen. Deze monumenten werden waarschijnlijk gebruikt in verband met rituelen, hoogstwaarschijnlijk van funeraire aard. De overblijfselen van niet-gedomesticeerd plantaardig materiaal en tienduizenden botten van wilde dieren, voornamelijk gazellebotten, zijn daar ontdekt, maar het ontbreken van afvalplaatsen, haarden of andere bewijzen van huiselijk leven impliceert dat het hoogstwaarschijnlijk geen permanente nederzetting was, echter: recente opgravingen hebben ook de overblijfselen van niet-monumentale bouwwerken geïdentificeerd welke oorspronkelijk woningen moeten zijn geweest. Hoewel lang werd aangenomen dat permanente vestiging een voorwaarde was voor de bouw van tempels en de ontwikkeling van complexe sociale systemen, moest voor de bouw van Göbekli Tepe een groot aantal bouwers op één plek worden gehuisvest en gevoed.

Gonatas (320 - 240 v.C.)

Koning van Macedonië (283-240 v.C.). 1 van de drie antigonen. Verloor en herwon zijn rijk verscheidene malen. Bezette Epiros.

Goten (Germaans: Gutans, Gutos)

De Goten waren een volk dat in de oudheid en tot in de middeleeuwen in Europa floreerde. Ze worden soms "barbaren" genoemd en staan ​​bekend om het plunderen van de stad Rome in 410. Ze waren het kernvolk der Oost-Germanen, dat in het begin van de Christelijke jaartelling van Zweden naar het Weichselgebied en vandaar in de 2e eeuw naar Zuid-Oost Europa trok. Na de plundering van Rome verhuisde een groep Goten naar Gallië (in het huidige Frankrijk) en Iberia en vormde het Visigotische koninkrijk. Dit koninkrijk zou uiteindelijk het katholieke christendom, de Romeinse artistieke tradities en andere aspecten van de Romeinse cultuur aannemen. In Zuid-Rusland ontwikkelden zij onder Grieks-Skytische invloed een kunstnijverheid die ook onder de andere Germaanse volken sterk doorwerkte. De Goten bezetten in de 3e eeuw Dacië, drongen via de Balkan door in Klein-Azië en bekeerden zich in de 4e eeuw grotendeels tot het arianisme. Zij vielen uiteen in Oostgoten (ook Ostrogoten of Greutingen) die een rijk stichtten in Zuid-Rusland, dat werd weggedrongen door de Hunnen (375) en Westgoten (ook Wesigoten of Therwingen) die het Oost-Romeinse rijk binnendrongen. Het laatste gotische koninkrijk viel in 711 na Christus in handen van de Moren, echter in de Krim hebben zich tot in de 16e eeuw resten der Goten gehandhaafd (Krimgoten).
In de late middeleeuwen ontstond een bouwstijl, gekenmerkt door grote, imposante kathedralen en kastelen. De term "gotiek" werd als kritiek op de stijl toegepast, en het woord was zelfs toen al een synoniem voor "barbaars".
Waar precies de oude Goten vandaan kwamen, is een mysterie. In de zesde eeuw na Christus schreef de schrijver Jordanes (die waarschijnlijk zelf gotisch was) een geschiedenis van de Goten. Hij beweerde dat de Goten afkomstig waren van een koud eiland genaamd "Scandza" onder een koning genaamd Berig, Scandza is mogelijk het hedendaagse Scandinavië. Wanneer ze daar zouden hebben gewoond, is niet bekend.
Onze kennis over de Goten voordat ze uitgebreid met de Romeinen omgingen, is beperkt. Ze hadden een soort geschreven taal die gebruik maakte van runeninscripties; er zijn echter maar weinig van deze inscripties gevonden en de overgebleven inscripties zijn vrij kort. Hun religie heeft mogelijk gebruik gemaakt van sjamanen, mensen die als tussenpersoon tussen zichzelf en de goden zouden kunnen optreden.
Tijdens de derde eeuw lanceerden de Goten een reeks invasies tegen het door de Romeinen gecontroleerde Griekenland. Fragmenten van een tekst over deze aanvallen, geschreven door een derde-eeuwse Atheense schrijver genaamd Dexippos, werden onlangs ontdekt in de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek en beschreven in het "Journal of Roman Studies". Dexippos zei dat de Romeinse keizer Decius (die regeerde van 249-251) het Romeinse leger leidde tegen de Goten, maar een reeks nederlagen leed waarbij hij zowel territorium als mannen verloor. De tekst vertelt ook over een strijd tussen de Goten en Grieken die plaatsvond bij de pas van Thermopylae. Het Gotische leger probeerde Athene te bereiken terwijl een Griekse strijdmacht de pas had versterkt in een poging hen tegen te houden. Het fragment eindigt voordat de uitkomst van de strijd bekend is.
Ook in de derde eeuw na Christus lanceerden de Goten een reeks invallen in het Romeinse rijk. De eerste bekende aanval kwam in 238, toen Goten de stad Histria plunderden aan de monding van de rivier de Donau. Een reeks van veel omvangrijkere invallen volgde een decennium later. In 268 na Christus vond een massale expeditie van Goten, samen met andere groepen die ook barbaren worden genoemd plaats. Ze vielen een aantal nederzettingen aan, waaronder Efeze (een stad in Anatolië bewoond door Grieken), waar ze een tempel verwoestten die was gewijd aan de godin Diana. De vernietiging die door deze gecombineerde aanval op land en zee werd aangericht was ernstig en leidde tot een felle Romeinse reactie. De tumultueuze relatie van de Goten met Rome zou tot in de vierde eeuw voortduren en terwijl de Goten als Romeinse soldaten dienden en er handel werd gedreven over de rivier de Donau, waren er veel conflicten. Een gotische groep, de Tervingi genaamd, kwam tussenbeide in de Romeinse keizerlijke politiek en steunde twee mislukte eisers van het keizerschap. In 321 na Christus steunden ze Licinius tegen Constantijn en in 365 na Christus steunden ze Procopius tegen Valens. In beide gevallen mislukte dit, waarbij Constantine en Valens aanvallen lanceerden tegen de Tervingi nadat ze keizer waren geworden.
Naarmate het contact met Rome intensiveerde, verspreidde zich onder de Goten een vorm van christendom die bekend staat als het arianisme. In 340 vertaalde de Ariaans-Gotische bisschop Ulfilas of Wulfila de Bijbel in de gotische taal in een schrift dat voornamelijk gebaseerd was op het unciaal Griekse alfabet en naar verluidt voor dit doel door Ulfilas was uitgevonden. Na verloop van tijd zouden de Goten de katholieke vorm van christendom aannemen die in Rome werd gebruikt. Deze gecompliceerde relatie zou voor altijd veranderen met het verschijnen ten noorden van de Donau van een nieuwe groep, de Hunnen genaamd, rond 375 na Christus. De Hunnen duwden de Goten het Romeinse grondgebied binnen. De Goten, die hun toevlucht zochten bij de Romeinen, werden slecht behandeld. Bij gebrek aan voedsel werden ze gedwongen hun kinderen als slaaf te verkopen tegen vernederende prijzen. Nadat de Goten de toegang tot de stad Marcianopel was geweigerd, kwamen ze in opstand, trokken door de Balkan en plunderden Romeinse steden. Keizer Valens, die de oostelijke helft van het Romeinse rijk regeerde, leidde persoonlijk een leger de Balkan in om de Goten te onderwerpen. Op 9 augustus 378 viel dit leger de Goten aan in de buurt van de stad Adrianopel (ook wel Hadrianopolis genoemd). Valens onderschatte de omvang van de Gotische kracht. Als gevolg hiervan werd zijn leger overvleugeld door de Goten en vernietigd, de keizer zélf werd vermoord. De opvolger van Valens, Theodosius, sloot een verdrag met de Goten dat duurde tot zijn dood in 395 na Christus.
Na 395 na Christus viel het verdrag met Rome uiteen. Een gotische leider, Alaric genaamd, kreeg de overhand en leidde de Goten in de strijd tegen zowel de oostelijke als de westelijke helft van het Romeinse rijk. Het conflict dat volgde was ingewikkeld. Alaric wilde een overeenkomst sluiten die ertoe zou leiden dat de Goten onder zijn bevel goede landbouwgrond en geldelijke beloningen zouden krijgen. Hij ondernam invallen om de Romeinen onder druk te zetten. Een poging van Alaric om de Goten naar Italië te brengen mislukte en in 400 vond er een slachting plaats onder de gotische inwoners van Constantinopel.
Het tij keerde voor Alaric en de Goten toen het West-Romeinse rijk begon af te brokkelen. Keizer Honorius kreeg te maken met rebellie onder zijn leger en een usurpator genaamd Constantijn III vergaarde grondgebied in Groot-Brittannië en Gallië. In het kielzog van deze problemen liet Honorius zijn generaal, Stilicho, vermoorden in 408 na Christus. Alaric zag de zwakte en trok voor de tweede keer Italië binnen, waarbij hij steun vond van Stilicho's voormalige aanhangers en weggelopen slaven. Hij kampeerde buiten Rome in 410 en gebruikte de stad als onderhandelingsmiddel in een poging medewerking te krijgen van de regering van Honorius. Na een reeks mislukte onderhandelingen plunderde Alaric de stad op 7 augustus 24. Alaric zou een paar maanden na de plundering van Rome sterven. Tijdens de vijfde eeuw, toen het West-Romeinse rijk vervaagde, zouden er twee gotische koninkrijken opstaan. In Iberia en Zuidwest-Gallië zou het Visigotische Koninkrijk worden gevormd. Dit koninkrijk zou duren tot 711, toen viel het Visigotische Rijk door een invasie van de Moren. Ze kregen echter langzaam de controle terug en stichtten in 718 het Koninkrijk Asturië, dat uitgroeide tot het moderne Portugal en Spanje.
Ondertussen ontstond in Italië tegen het einde van de vijfde eeuw na Christus het koninkrijk van de Ostrogoten, dat uiteindelijk het hele schiereiland domineerde.
Toen Europa de donkere middeleeuwen in ging, zou het Visigotische koninkrijk helpen om vele aspecten van de Romeinse cultuur te behouden, inclusief de religie en artistieke tradities. Het is ironisch dat de Goten, díegenen die Rome in 410 na Christus hadden geplunderd, hielpen om de Romeinse cultuur in de komende tijd over te dragen.
Tijdens de 18e en 19e eeuw bloeide een genre van donkere, romantische literatuur genaamd "Gotische fictie". Gekenmerkt door romans zoals Bram Stoker's "Dracula", Mary Shelley's "Frankenstein" en de werken van Edgar Allen Poe, dankt het genre zijn naam aan de Gotische locaties waar de verhalen zich afspeelden zoals bijvoorbeeld het donkere, onheilspellende kasteel van Dracula. In de moderne tijd wordt de term "Goth(ic)" gebruikt voor een subcultuur met een eigen muziekstijl, esthetiek en mode. De donkere, vaak sombere Goth-imagos werden beïnvloed door (Gotische) fictie, met name horrorfilms.
 

Sociale (en andere) dingen: